70 proc. rodziców stosuje przemoc wobec swoich dzieci

rp

publikacja 03.05.2018 08:34

Najczęstszą formą stosowanej przemocy w procesie wychowania jest ośmieszanie dzieci przez rodziców, krzyk, nieadekwatne oczekiwania w stosunku do możliwości dziecka. 7 proc. rodziców bije dziecko pasem, 5 proc. daje klapsy częściej niż raz w tygodniu...

70 proc. rodziców stosuje przemoc wobec swoich dzieci Prognozuje się wzrost przemocy psychicznej matek wobec dzieci u podłożą której leży bezradność wychowawcza Roman Koszowski /Foto Gość

Tak przynajmniej wynika z najnowszego "Raportu z badania. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin" sporządzonego przez dr. Ireneusza Siudema z Towarzystwa Nowa Kuźnia.

Badanie przeprowadzono jesienią 2017 r. Objęło ono młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Jak sugeruje raport – jednostką losowania była klasa szkolna. W przypadku instytucji dobór był celowy. Zbadano próby o wielkości ok. 800 uczniów i 800 osób dorosłych.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że społeczność Lublina upodabnia się do ośrodków wielkomiejskich, gdzie dominuje przemoc psychiczna i ekonomiczna, a zmniejsza się fizyczna. Po raz pierwszy – jak zaznacza raport – badanie wskazało seniorów jako istotną grupę ofiar przemocy, co ma związek ze stosowaniem przemocy ekonomicznej.

Do miejsc o najbardziej nasilonych zjawiskach przemocy rodzinnej w Lublinie należą dzielnice Dziesiąta, Wieniawa, Tatary, Zembrzyce, Abramowice, Bronowice, Wrotków i Głusk. Stosunkowo niskim poziomem przemocy charakteryzują się Felin, Szerokie, Kośminek, Słowinek, Sławin, Węglin i Konstantynów.

Raport wskazuje, że stosowanie przemocy wobec dzieci w procesie wychowania dotyczy blisko 70 proc. rodziców. Najczęstszą formą stosowanej przemocy w procesie wychowania jest ośmieszanie dzieci przez rodziców, krzyk, nieadekwatne oczekiwania w stosunku do możliwości dziecka. Aż 7 proc. rodziców bije dziecko pasem, 5 proc. daje klapsy częściej niż raz w tygodniu.

Przeprowadzone badania wskazują, że 89 proc. osób spotkało się z przemocą domową. To według autora, o 7 proc. więcej niż 5 lat temu.

Z analiz opracowanego raportu wynika, że za ośmieszanie dzieci częściej odpowiedzialni są ojcowie (71 proc.) niż matki (29 proc.).

Krzyk jako stosowana forma przemocy w procesie wychowawczym dotyczy aż 88 proc. rodziców. Niemal połowa rodziców (49 proc.) przejawia negatywną postawę wychowawczą – związaną ze złym traktowaniem dzieci i nadmiernymi oczekiwaniami wobec nich.

Az 30 proc. rodziców stosuje przemoc wobec dzieci w formie groźby użycia przemocy. Znów częściej dotyczy ojców niż matek.

Kolejnym przejawem przemocy stosowanym przez rodziców są wyzwiska. Z badań wynika, że stosuje je co piąty rodzic. A 6 proc. rodziców robi to często. Jako najczęściej stosowane wyzwiska badani podawali: "debil", "grubas", "bachor", "osioł", "gówniarz", "sierota".

Szantaż emocjonalny poprzez wymuszanie stosuje 14 proc. rodziców. Tyle samo procent rodziców stosuje groźby wobec dzieci. Wśród najczęstszych jest wyrzucenie z domu lub oddanie do poprawczaka.

Według prognozy przygotowanej na podstawie „Raportu z badania. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin” wykonanego przez dr. Ireneusza Siudema wynika m.in., że Lublin upodabniając się do ośrodków wielkomiejskich będzie się charakteryzował coraz mniejszym nasileniem przemocy fizycznej na rzecz wzrostu przemocy psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Po drugie, według prognozy starzenie się społeczeństwa, migracja ludności oraz wzrastająca rola osób w wieku senioralnym będzie prowadzić do wzrostu zjawiska przemocy wobec nich. „Zmieniająca się obyczajowość w sferze seksualnej, w tym otwartość, pozwala przewidywać wzrost wykrywalności przemocy seksualnej. Wymaga to przygotowania specjalistów w tym zakresie”.

Ponadto prognoza zawiera odniesienie do przemian w obrębie funkcjonowania i modelu rodziny oraz osłabienia trwałości związków. Będzie to powodować zwiększenie ilości osób, szczególnie matek samotnie wychowujących dzieci. „Prognozuje się wzrost przemocy psychicznej matek wobec dzieci u podłożą której leży bezradność wychowawcza”. I na koniec; „Osłabienie wspomnianych więzi może doprowadzić do eskalacji innych form przemocy, m.in. rówieśniczej, dyskryminacji, rasizmu”.

Autor raportu podkreśla, że przedstawione prognozy stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie – dysponuje całodobowym telefonem zaufania dla osób potrzebujących pomocy lub wsparcia. Tel. 81/ 534 60 60. Pierwszy kontakt odbywa się pod numerem tel. 81/ 466 55 47.

Pomoc można uzyskać również w lubelskich placówkach pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy. Wśród nich znajdują się m.in.: Stowarzyszenie „KONTAKT”, stowarzyszenie „STOP”, stowarzyszenie „AGAPE”. Jednostką miasta Lublin jest natomiast Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Probostwo 6a.