Nowy numer 44/2020 Archiwum

Instrukcja drabiny, kaloszy i obiad z robali

Co roku 1 maja w rocznicę przystąpienia Polski do UE prof. Mirosław Piotrowski poseł do PE, ogłasza kolejną edycję konkursu edukacyjnego na opis lub udokumentowanie wydarzenia, lub wypowiedzi zasługujących na miano największego absurdu w UE. Właśnie wybrano laureatów VII już konkursu.

Zakres tematyczny obejmuje zarówno zasady funkcjonowania instytucji wspólnotowych, ich inicjatywy, decyzje, dyrektywy wydane lub przygotowywane, jak również wypowiedzi polityków lub urzędników unijnych. Pierwsza edycja odbyła się w pierwszą rocznicę przystąpienia Polski do UE. Od początku jury konkursowe obraduje pod przewodnictwem prof. Marka Żmigrodzkiego, wieloletniego rektora WSEI w Lublinie i współtwórcy wydziału nauk politycznych UMCS. W tym roku w jury obok przewodniczącego zasiedli redaktor Mariusz Hamerski z Naszego Miasta Lublin, Dariusz Kotlarz redaktor naczelny gazety Polska - Kurier Lubelski, Tomasz Rakowski dyrektor OTVP Lublin, dr Michał Gołoś rektor WSSMiKS w Chełmie.Jury wyróżniło cztery zgłoszenia, przyznając pierwszą, drugą i trzecią  nagrodę i jedno wyróżnienie. Nagrody w tegorocznej edycji to: tablet, konsola do gier, czytniki e-booków i jedna nagroda niespodzianka. Fundatorem nagród jest poseł M.Piotrowski - pomysłodawca konkursu.

Nagrodzone zgłoszenia:


• miejsce pierwsze:
„113% frekwencja na komisji prawnej Parlamentu Europejskiego w trakcie głosowania nad wyjątkiem w prawach autorskich”.
Zgłoszenie Elwiry Zielak Morzyszek
źródło/podstawa:
Jak donosi jedna z polskich europosłanek, 1. marca 2012 r., po głosowaniu nad raportem w Komisji Prawnej (JURI)), skonstatowała (po przeanalizowaniu protokołu z głosowania oraz notatek z posiedzenia), że w głosowaniu nad poprawką dotyczącą tzw. dopuszczalnego komercyjnego użycia dzieł osieroconych, zgodnie z ogłoszeniem Przewodniczącego Komisji Prawnej Klausa Heiner Lehne brało udział 26 posłów (12 posłów było za, a 14 przeciw), mimo, iż uprawnionych do głosowania było tylko 23 posłów na ogółem 24 członków uprawnionych do głosowania (jeden był w tym dniu nieobecny i przez nikogo nie został zastąpiony).W związku z tym wystosowała list do Przewodniczącego JURI w tej sprawie, który przesłała do wiadomości członkom Komisji Prawnej. Będąc przekonana, że gdyby nie “błąd” w głosowaniu mogłaby mieć większość jej propozycja. Zasugerowała też, by powtórzyć głosowanie przy użyciu kart do głosowania (wtedy system rozpoznaje nieuprawnionych). Otrzymała jednak odpowiedź odmowną, z której się dowiedziała, że ponowne głosowanie nie jest możliwe, a pomyłka w ogłoszeniu wyniku nie miała większego znaczenia, ponieważ liczono jedynie “proporcje” uprawnionych członków w poszczególnych grupach, zatem wynik głosowania był ....właściwy. Odpowiedź Przewodniczącego Komisji Prawnej zbulwersował niestety tylko nielicznych. W dniu 21.marca 2012 r. wysłała kolejny list do Przewodniczącego Lehne, z prośbą o dokładniejsze zbadanie nieprawidłowości w głosowaniu, także z uwzględnieniem opinii obywateli śledzących sprawę w Internecie. Pismo wysłała dla zasady, bo otrzymała wcześniej odpowiedź od służb prawnych, że ponowne głosowanie ze względów proceduralnych jest niemożliwe.

• miejsce drugie:
„po drabinie trzeba schodzić tyłem”

przepisy i przewodnik po nich, wydane przez instytucje wspólnotowe a dotyczące korzystania z drabiny w trakcie prac na wysokości.
Zgłoszenie Przemysława Mroczka
źródło/podstawa:
dyrektywy PE i Rady 2009/104/WE z dn. 16.09.2009 oraz wcześniejsze Rady: 89/655/EWG, 95/63/WE, oraz PE i Rady: 2001/45/WE, PE i Rady 2007/30/WE, a także prawie stustronicowy przewodnik wydany przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w 2006 r. pt „Niewiążący przewodnik dobrych praktyk w sprawie wdrażania dyrektywy 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy” (w którym KE zastrzega, że za wykorzystanie informacji w nim zawartych, KE ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada) – a które zostały przeniesione do naszego prawa.
Dzięki nim dowiadujemy się m.in. jak wygląda schemat drabiny, jak podjąć decyzję o zastosowaniu drabiny, gdzie ją można ustawić, pod jakim kątem i jak na niej pracować oraz najważniejsze jak wchodzić i schodzić z drabiny (…trzeba wchodzić i schodzić twarzą zwrócona w stronę drabiny, pomagając sobie obiema rękami, trzymając się szczebli i mieć cały czas kontakt z drabiną w trzech miejscach -1 dłoń i 2 stopy, lub 2 dłonie i 1 stopa…) oraz jak uniknąć upadku z wysokości (…należy wykonywać pracę jedną ręką, nie sięgać dalej niż długość ramion, unikać wchodzenia powyżej czwartego szczebla od góry i przez cały czas informować we właściwy sposób o swojej obecności na drabinie!). Dzięki znacznej liczbie europejskich ekspertów - jak pisze we wstępie do przewodnika Dyrektor Generalny - Dyrekcja Generalna mogła stworzyć dokument, który powstał by Europa stawiła czoło wyzwaniu demograficznego starzenia, które powoduje zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym i zarazem zażartą konkurencję pomiędzy różnymi sektorami działalności gospodarczej i aby zabezpieczyć jakość europejskich produktów i usług w celu utrzymania konkurencji w skali światowej.

• miejsce trzecie:
„wielostronicowa Instrukcja Użytkowania do kaloszy (zaliczanych do kategorii środków ochrony indywidualnej)” 

Obowiązek - nałożony przepisami wspólnotowymi - na producentów kaloszy (zaliczonych do środków ochrony indywidualnych), do umieszczania wielostronicowej Instrukcji Użytkownika oraz uznanie jej za ich integralną część.
Zgłoszone przez: Krystynę Helt oraz Zofię Wysocką
Źródło/podstawa:
Indywidualne wyposażenie ochronne (w tym też środki ochronny nóg) muszą spełniać stosowne przepisy Wspólnoty dotyczące projektowania i produkcji takich środków. Określono to m.in w dyrektywie 89/696/EWG.
Według Europejskiego Instytutu Normalizacji CEN im lepsza jest jakość informacji, tym łatwiejszy jest wybór wyrobu oraz jego właściwe użycie a dobrze przygotowana informacja minimalizuje zagrożenie wyboru niewłaściwego wyboru i/lub niewłaściwego użycia środka ochrony indywidualnej. Dlatego na producentów nałożono obowiązek zamieszczania wielostronicowych Instrukcji Użytkowania, publikowany w języku(ach) państw członkowskich, w których wyrób ma zostać wprowadzony do obrotu.
Aby producent wiedział jak przygotować ten „informator dla odbiorcy” Europejski Instytut Normalizacyjny CEN opracował „Przewodnik do opracowania informacji dostarczanych użytkownikom przez producentów, zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG”.
Z chwilą nabycia np.: kaloszy (ŚOI) z Instrukcji Użytkowania, która zgodnie z przepisami jest uznawana za integralną część produktu. Możemy dowiedzieć się o tym, jak produkt użytkować, w jakich warunkach przechowywać (np.: w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze maksymalnej 60 °C, z dala od światła itd). Jak odpowiednio dobrać i dopasować do budowy ciała noszącego. Producent musi w niej też określić procedurę mycia wraz informacjami o warunkach suszenia, procesach  czyszczenia, konserwacji i (jeśli to konieczne) dezynfekcji, ponieważ te informacje  są one niezbędne do utrzymania higieny użytkownika środka. Znaleźć powinniśmy też procedury działań, jakie należy podjąć po czyszczeniu czy konserwacji, aby zapewnić, że dany wyrób nadal posiada optymalny poziom skuteczności. Producent w instrukcji winien umieścić przewidywany okres trwałości, po którym środki ochrony indywidualnej przestają być przydatne do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem (po tym terminie powinny zostać wyrzucone lub naprawione).
Producent jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich tych niezbędnych informacji, aby użytkownik mógł określić rozsądny termin trwałości.
W broszurce należy również wskazać wszystkie, mające zastosowanie dyrektywy, oraz nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności wyrobu
Dzięki przepisom wspólnotowymnim dowiemy się także, że środki ochrony indywidualnej “zakrywające ” chronione części ciała muszą być właściwie wentylowane, aby ograniczyć pocenie spowodowane ich użytkowaniem; w przeciwnym wypadku, jeżeli jest to możliwe, muszą być wyposażone w urządzenia do absorpcji potu.

• Wyróżnienie:
Ola Ferenc
„ogłoszenie przez Komisję Europejską przetargu na projekt naukowy, którego celem jest zbadanie wszelkich aspektów wykorzystania insektów jako potencjalnego źródła żywności”
źródło/podstawa:
Zgodnie z odpowiedzią na stale rosnące światowe zapotrzebowanie na żywność KE ogłosiła przetarg na projekt naukowy w kwocie 3 milionów euro. W ramach, którego przeanalizowane miałyby zostać zarówno możliwości hodowli owadów, jak również wpływ zawierającej owady diety na ludzkie zdrowie. Inicjatywa ta nie wyklucza zastosowania insektów również w innych formach, jak na przykład w formie mączki.
O tym, dlaczego takie owady miałyby być lepsze np. od mięsa mówi Michael Jennings, rzecznik ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej:
"Komisja Europejska wyraziła zainteresowanie dobrym, nowatorskim pożywieniem, różniącym się od normalnej żywności. Owady mają mnóstwo zalet, które zostały już zauważone w wielu krajach. ONZ i inne organizacje określają insekty, jako wspaniałe, bogate źródło energii, o niskiej zawartości cholesterolu i przyjazne środowisku, ze względu na niższą emisję dwutlenku węgla. Wymagają one mniej wody, a także nie potrzebują tyle pokarmu, co inne zwierzęta.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama